سخنی در وصف استاد

شهرام ناظری:

« پایور، بازمانده فارابی هاست. او مکتب پایوری به وجود آورده و او را به عنوان یک ستون موسیقی ایران نام گذاری می کنم.»

 

/ 2 نظر / 31 بازدید
طاهر

بسیار دقیق و عمیق