# نظرات_استاد_فرامرز_پایور_در_مورد_تار_استاد_شهناز